Φόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για ένταξη στο μητρώο ωφελούμενων της πράξης:
Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τον υποψήφιο καταρτιζόμενο είναι η εξής:

  • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
  • Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
  • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος υποβάλλει στην Π.Ο.Ξ. τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση.

Παρακαλείται ο χρήστης να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Προσωπικά Στοιχεία
Ηλικίας κάτω των 25 ετών
(Ημ/νία γέννησης μετά την 31/12/1996)
ή άνω των 50 ετών (Ημ/νία γέννησης πριν την 31/12/1970)
Τραπεζικά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια Μοριοδότησης
Προγράμματα Κατάρτισης

Παρεχόμενα Προγράμματα* (Επιλέξτε σειρά προτίμησης)

Λοιποί Όροι - Προϋποθέσεις
  1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας είναι αληθή και ακριβή.
  2. Ενημερώθηκα ότι η επεξεργασία όλων των στοιχείων που καταγράφονται στην παρούσα γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή μου σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5032859 στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
    Η Π.Ο.Ξ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα, ή την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.
    Σε κάθε περίπτωση η Π.Ο.Ξ. υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως του όρους και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) καθώς και την Ελληνική Νομοθεσία. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  3. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων